ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ: Dilaz Hellas Dilaz Hellas :GREEK ANTHEM

Δευτέρα 14 Απριλίου 2008

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΩΝ Η.Π.Α. κου ΗΕNRY KISSINGER

Φώτο 01:
Ο πρώην ΥΠ.ΕΞ. των Η.Π.Α.
Henry Kissinger

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΩΝ Η.Π.ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Κου ΗΕNRY KISSINGER

«Ο ελληνικός λαός είναι δυσκολοκυβέρνητος και γι' αυτό πρέπει να τον πλήξουμε βαθιά στις πολιτισμικές του ρίζες. Τότε ίσως συνετισθεί.
Εννοώ, δηλαδή, να πλήξουμε τη γλώσσα, τη θρησκεία, τα πνευματικά και ιστορικά αποθέματα, ώστε να εξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητά του να αναπτυχθεί, να διακριθεί, να επικρατήσει, για να μη μας παρενοχλεί στα Βαλκάνια, να μη μας παρενοχλεί στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, σε όλη αυτή τη νευραλγική περιοχή μεγάλης στρατηγικής σημασίας για μας, για την πολιτική των ΗΠΑ».

Η δήλωση-ομολογία ανήκει στον πρώην Υπουργό Εξωτερικών των Η.Π.Α. την περίοδο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο Henry Kissinger.
Τα πιο πάνω ανέφερε το 1994 προς κορυφαίους του πολιτικού κόσμου και δημοσιεύθηκαν στις 12.2.1997 από την «Turkish Daily News».

~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~
Αισχύλος:
Γιατί μόνο εμείς, (οι Έλληνες) αντίθετα από τους Βαρβάρους,
δεν μετράμε ποτέ το πλήθος του εχθρού στην μάχη.

Δεν ρωτάμε πόσοι είναι, αλλά πού είναι....

©+® Dilaz 2008


Κυριακή 13 Απριλίου 2008

Η ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΝΟΥΡΕΝΤΙΝ ΠΑΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Φώτο 01:
Η Διαταγή του ΝΟΥΡΕΝΤΙΝ ΠΑΣΑ
για την εξόντωση των Ελλήνων της Σμύρνης

Φώτο 02:
Ο Νουρεντίν Μπέης με τον Μουσταφά Κεμάλ

~ * ~ * ~ * ~

ΤΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΤΟΥ ΝΟΥΡΕΝΤΙΝ ΠΑΣΑ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ΑΪΔΙΝΙΟΥ

Συντάκτης του ο Βαλής της Σμύρνης Νουρεντίν Πασάς, ο οποίος το Μάρτιο του 1919, και μετά τη συντριβή της Τουρκίας ίδρυσε στη Σμύρνη τον Σύνδεσμο των Εφέδρων Τούρκων Αξιωματικών, και εξέδωσε τις παρακάτω μυστικές διαταγές για μαζικές σφαγές του ελληνικού πληθυσμού.
Ιδού λοιπόν και η μετάφρασή τους στην ελληνική:

Τα εμπιστευτικά έγγραφα του Νουρεντίν πασά προς τη Χωροφυλακή Αΐδινίου.

1ο. ΕΓΓΡΑΦΟ
"Ο Διοικητής του Κεντρικού λόχου της Χωροφυλακής μοίραρχος Μεχμέτ Αρίφ....
......Εφιστώ την προσοχήν σας επί τών εξής:
Γνωστή τυγχάνει η άτιμος συμπεριφορά, ήν επ εσχάτων επιδεικνύουσιν απέναντι των Μουσουλμάνων οι Έλληνες. Είμαι πρόθυμος να εργασθώ μεθ υμών πρός εξόντωσιν του χαμερπούς τούτου Έθνους.
Λαμβάνω ήδη πρός τούτο τα δέοντα μέτρα. Πρωτίστως διατηρώ εις τα πέριξ της πόλεως και τα όρη ενόπλους πολλούς εκ τών γνωστών ληστανταρτών. Εις αυτούς διένειμα ημερομίσθια και όπλα. Ούτοι εν συνεννοήσει θέλουσιν ενεργήσει αποφασιστικώς. Μυήσατε συναδέλφους.
Προκειμένη επιχείρησις πληρώσει βαλάντια. Ουδείς κίνδυνος δι ημάς. Ο θάνατος μόνον δια τους άτιμους Έλληνας.
Είς πρώτον νεύμα σπεύσατε αμέσως εξοντώσητε τους περί υμάς.
Κατά των γυναικών αυτών πράξατε ό,τι βούλεσθε. Περιφρονήσατε τιμήν. Νύν η στιγμή της εκδικήσεως. Εμπρός παιδιά!"


2ο. ΕΓΓΡΑΦΟ
"Κατά περιελθούσαν μοι έγγραφον διαταγήν διοικήσεως κεντρικού λόχου Χωροφυλακής., επειδή κατ αυτάς ενδέχεται οι Έλληνες εκδηλώσωσιν επί μάλλον φρονήματα αυτών, συνεπεία παρούσης καταστάσεως πραγμάτων, η Πατρίς εντέλλεται, ίνα πάς στρατιώτης εις το ελάχιστον τοιούτον κίνημα εκτελέση αμέσως το είς αυτόν ανατεθειμένον καθήκον του κατά παντός ξένου.
Επομένως, μη φεισθήτε και τελευταίας υμών πνοής υπέρ Πατρίδος. Έχετε υπ όψιν καθήκον σας. Έκαστος στρατιώτης οφείλει να φονεύσει 4 - 5 Έλληνας.
Εκτός δε του ότι έχω να κοινοποιήσω εγγράφως την παρούσαν διαταγήν συμφώνως πρός έγγραφον εντολήν της διοικήσεως του Κεντρικού λόχου χωροφυλακής και απαντήσω αυτώ περί του πρακτέου επί του προκειμένου, έχω και εξ ιδίων να συστήσω, ίνα έκαστος στρατιώτης επιτελέση ανωτέρω υποχρέωσιν αυτού."

Ο Διοικητής της Κεντρικής Μοίρας Χωροφυλακής Αιδινίου.

~ * ~ * ~ * ~

Τα έγγραφα αυτά, μέσω ενός Τούρκου αξιωματικού, γιουγκοσλαβικής καταγωγής, πέρασαν στα χέρια των Ελλήνων προκρίτων της Σμύρνης, οι οποίοι τα προώθησαν στην κυβέρνηση Βενιζέλου, ο οποίος τα απέστειλε στο Παρίσι.
Απετέλεσε την αιτιολογική βάση για την κατάληψη της περιοχής Σμύρνης από τον Ελληνικό Στρατό για την προστασία του χριστιαντικού πληθυσμού από τις μαζικές σφαγές που προετοίμαζαν οι Τούρκοι.

©+® Dilaz 2008

Τετάρτη 2 Απριλίου 2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΠΛΑΡΧΗΓΩΝ ΤΟΥ 1821 ΠΡΟΣ ΠΑΡΓΙΝΟΥΣ


Φώτο 01:
Η Σημαία της Επανάστασης του 1821

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΟΠΛΑΡΧΗΓΩΝ
ΤΟΥ 1821 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΓΙΝΟΥΣ

Πάργιoι,

Ο όφις επατάχθη από τον Σταυρόν. Oι Σουλιώται πολεμούσιν υπέρ της ελευθερίας της Ηπείρου.

Απομακρυνθείτε της χώρας της οποίας δεσπόζουσιν oι εχθροί υμών.


Oι Έλληνες εισί δούλοι εκεί όπου κυματίζει η Βρεττανική σημαία. Oι Άγγλoι εισί φίλοι των βαρβάρων. Φύγετε, δράμετε υπό τας σημαίας ημών.


Επίσης, υμείς ευγενείς νέοι της Επτανήσου, λεοντόκαρδοι αποβήτε εις τα παράλια ημών. Θα είσθε ο επίλεκτος λόχος.


Η ιερά σημαία του Σταυρού κυματίζει απανταχού της Ηπειρωτικής ακτής. Πάργιoι και επτανήσιοι προσθέσατε τας δυνάμεις υμών προς τας των Σουλιωτών.


Αι σημαίαι ημών φέρουσιν ένα σταυρόν και ένα στέφανον εκ δάφνης.
Ελευθερία! Θρησκεία! Πατρίς!
Ιδού το έμβλημα ήμών. Η ειρήνη έστω μεθ' υμών αδελφοί.
Ημείς λέγομεν την αλήθειαν, άλλοι δ' εισίν εκείνοι οίτινες θέλουσι να εξαπατήσωσιν υμάς.


28η Ιουνίου 1821

Οι Οπλαρχηγοί,

Μάρκος Μπότσαρης
Κίτσος Τζαβέλας

©+® Dilaz 2008*